Gabinet Tècnic-Jurídic

Descripció del servei 

Si et veus amb la necessitat de l’assistència d’un professional, advocat o economista, el Gabinet tècnic-jurídic de CCOO de Catalunya disposa d’una plantilla de més de 50 professionals, de contrastada experiència, especialitzats en totes les branques del dret, especialment en dret laboral, en seguretat social i en el contenciós-administratiu. Disposem de serveis concertats en matèries civils i penals. 

El GTJ de CCOO de Catalunya presta serveis en més de 30 punts de consulta arreu de Catalunya, engegant anualment una mitjana de més de 8.000 assumptes, havent-se convertit en un referent pel laboralisme català, tan dintre com fora del Sindicat, essent, tal com s’ha posat de manifest en tots els processos congressuals, el servei més valorat pels afiliats de la CONC. 

93 481 28 64
93 481 28 65